Alcohol schenken en verkopen

Product informatie

  Inleiding

  Als u als ondernemer alcoholische dranken wilt schenken of verkopen, dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als ondernemer van een horecabedrijf, kantine of slijterij moet u in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning om alcoholische dranken te verkopen.

  Voorwaarden

  Een drank- en horecavergunning is onder andere verplicht als:

  • u een horecagelegenheid wilt starten of overnemen waar u alcohol schenkt ;
  • de ondernemingsvorm wijzigt (bijvoorbeeld uw eenmanszaak wordt een BV) .

  Wijziging inrichting

  Als de inrichting zodanig wordt verbouwd dat zij niet meer overeenkomt met de in de vergunning gegeven omschrijving, bent u verplicht deze wijziging binnen één maand bij de burgemeester te melden. De burgemeester verstrekt, indien nog aan de ten aanzien van de inrichting gestelde eisen wordt voldaan, een gewijzigde vergunning.

  Nieuwe leidinggevende

  Komt er een nieuwe leidinggevende? Meld dit bij de gemeente. Dit kan via het meldingsformulier "Wijziging leidinggevende in de inrichting”. De leidinggevende kan meteen aan het werk. De gemeente controleert de achtergrond van de leidinggevende. Bijvoorbeeld of hij of zij een strafblad heeft. Ook moet de leidinggevende geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne.

  Wet Bibob

  Volgens gemeentelijk beleid vindt er bij een aanvraag om een drank- en horecavergunning een onderzoek plaats op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Daarom moet u bij de aanvraag voor een horecavergunning ook een formulier Wet Bibob en vergunningen invullen. Paracommerciële horecainrichtingen hoeven geen Bibobformulier in te vullen.

   

  Termijn

  De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn kan verlengd worden. De beslistermijn voor een aanvraag om een de drank- en horecavergunning voor een buurthuis of kantine is langer omdat de wet voorschrijft dat hiervoor een uitgebreide procedure moet worden gevolgd. Dit betekent dat eerst de ontwerpvergunning ter inzage moet worden gelegd alvorens de vergunning kan worden verleend.

  Aanpak

  U heeft de volgende gegevens nodig bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning:

  • een uittreksel uit het handelsregister, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel;
  • een geldige Verklaring kennis en inzicht van Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden;
  • Gegevens met betrekking tot de capaciteit van de mechanische ventilatie voor iedere lokaliteit afzonderlijk (tenzij sprake van de overname van een bestaand bedrijf en er geen wijzigingen (verbouwingen) hebben plaatsgevonden).

  Voor paracommerciële rechtspersonen (verenigingen/stichtingen die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard) geldt tevens de eis dat een Bestuursreglement en een lijst met barvrijwilligers moet worden overlegd.

  Voor het aanvragen van de vergunning en het doorgeven van de wijzigingen kunt u gebruik maken van de formulieren onder het kopje Direct regelen.

   

  Kosten

  De kosten van de drank- en horecavergunning bedragen in 2018: 233,25 euro.

  Moet de vergunning gewijzigd/ vernieuwd worden vanwege een verbouwing of nieuwe werknemers die in dienst zijn getreden dan bedragen de kosten 111,50 euro.

  Contact

  Gaat het om een aanvraag voor een horecabedrijf of slijtersbedrijf dan vult u aanvraagformulier Model A in.

  Betreft het een aanvraag voor een paracommerciële rechtspersoon dan vult u aanvraagformulier Model B in.

  Komt er een nieuwe leidinggevende, dan kunt u dit melden via het formulier Wijziging leidinggevende in de inrichting.

  Is er een wijziging van de inrichting, dan moet u dit ook melden. Hiervoor is geen apart formulier beschikbaar.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.