Belastingen/WOZ, bezwaarschrift indienen

Product informatie

  Omschrijving

  Als u het niet eens bent met de aanslag of de WOZ-waarde kunt u bezwaar indienen. U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag in bij de heffingsambtenaar van de gemeente Noordenveld. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging.

  U kunt uitstel van betaling krijgen voor het deel van de aanslag waar u het niet mee eens bent. Dit gaat niet automatisch maar kan alleen als u hierom vraagt in het bezwaarschrift.

  Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet u zelf zorgen voor de vertaling.

  Het indienen en afhandelen van een bezwaar is een tijdrovende procedure, zowel voor u als voor ons. Ervaring leert ons dat een bezwaar in veel gevallen niet meer nodig is als u eerst contact met ons opneemt. We kunnen dan zaken verhelderen, aanpassen of soms gezamenlijk tot een oplossing komen. Wij raden u daarom aan om in eerste instantie contact op te nemen met ons als u het niet eens bent met uw aanslagbiljet.

   

  Voorwaarden

  U kunt alleen bezwaar maken als u de belastingplichtige bent aan wie het aanslag- en beschikkingsbiljet is opgelegd.

  Termijn

  De gemeente neemt voor het einde van het jaar een beslissing op het bezwaarschrift met een minimum van 6 weken.

  Aanpak

  In een bezwaarschrift moet het volgende staan: 

  • uw naam en adres; 
  • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven; 
  • een kopie van de beslissing of publicatie waartegen het bezwaar is gericht; 
  • de redenen van bezwaar;
  • uw handtekening; en
  • een machtiging als u namens iemand anders een bezwaar indient.

  Een vooringevuld formulier hiervoor vindt u bij Mijn Gemeente

  Contact

  U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken in bij de gemeente.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  14-12-2018

  Bezwaar en Beroep

  Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u weer binnen 6 weken in beroep gaan. Bij de beslissing over uw bezwaar staat vermeld waar u in beroep kunt gaan.