digitaal loket

U bent hier: Home » producten » bezwaarschrift indienen

Digitaal Loket

Bezwaarschrift indienen

Omschrijving

De gemeente kan een beslissing nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een subsidie afwijst. Of omdat u het niet eens bent met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaarschrift in te dienen. Dit doet u bij de gemeente die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting, waar u het bezwaarschrift mondeling kunt toelichten.

Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en een vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet u zelf zorgen voor de vertaling. 

De gemeente heeft een onafhankelijke commissie die adviseert over bezwaarschriften die in het kader van de Algemene wet bestuursrecht bij de gemeente zijn ingediend, met uitzondering van bezwaarschriften op het gebied van belastingen.

Zodra de gemeente uw bezwaarschrift heeft ontvangen, wordt de commissie bezwaarschriften gevraagd om daarover te adviseren. Van de secretaris van deze commissie ontvangt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaren toelichten. Het bestuursorgaan krijgt de mogelijkheid het besluit te verdedigen. De vergaderingen zijn in principe openbaar, met uitzondering van de zittingen waar bezwaren tegen persoonsgebonden besluiten worden behandeld (meestal op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning). Na de hoorzitting brengt de commissie advies uit. Naar aanleiding van het advies bekijkt het bestuursorgaan het besluit nog eens. Daarna neemt het bestuursorgaan een besluit op uw bezwaar.

De samenstelling van de commissie is als volgt:

 • Mr. drs. J.H.G.H. Ananias, voorzitter, tevens commissievoorzitter
 • Mr. J. Buurman
 • Mr. R. Orie
 • Mr. P.H. Rappa
 • Mr. S.H. Spoormans
 • Mevrouw mr. L.P. de Vries
 • Mevrouw mr. J. Wiersma-Veenhoven

Voorwaarden

U kunt iemand anders vragen namens u een bezwaarschrift in te dienen. U moet dan wel deze persoon hiervoor machtigen. De gemachtigde kan dan ook namens u het bezwaarschrift toelichten tijdens de hoorzitting.

Termijn

Uw bezwaarschrift wordt in behandeling genomen nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd. Deze periode is 12 weken, als een commissie naar uw bezwaarschrift moet kijken. De gemeente mag de beslistermijn met maximaal 6 weken verlengen.

Aanpak

In uw bezwaarschrift moet staan:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven
 • een omschrijving en de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt (of een kopie van de beslissing of publicatie)
 • de redenen van uw bezwaar
 • uw handtekening

Contact

U dient het bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking in bij de gemeente.

Meer informatie

Bijgewerkt

09-05-2017

Informatie

Wetgeving

Bezwaar en Beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

Overige productinformatie