Bomen kappen

Product informatie

  Omschrijving

  Het kappen van een boom is niet zo maar toegestaan. In een aantal gevallen moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. U kunt alleen een aanvraag indienen als u eigenaar bent van de boom of toestemming heeft van de eigenaar. Wanneer u overlast ondervindt van een gemeentelijke boom, neem dan contact met ons op.

  Aan de hand van de beslisboom (onder Direct regelen) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen voor het kappen van de boom.

  Voorwaarden

  Een omgevingsvergunning kan alleen worden aangevraagd door de eigenaar van de boom of met diens toestemming. De toestemming moet dan blijken uit een schriftelijke verklaring van de eigenaar waarin hij aangeeft dat hij instemt met de kap.

  Termijn

  Bij de omgevingsvergunning zijn er 2 procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide.

  Als uw aanvraag alleen het kappen van bomen betreft beslist het college binnen 8 weken (reguliere procedure). Deze termijn mag eenmaal verlengd worden met 6 weken.

  Als uw aanvraag op meerdere zaken betrekking heeft, bijvoorbeeld ook de bouw van een woning is de beslistermijn 6 maanden met de mogelijkheid van verlenging met 6 weken (uitgebreide procedure).

  Aanpak

  Controleer met de beslisboom onder Direct regelen of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

  Kosten

  Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kappen bedraagt 27,75 euro (tarief 2018)

  Contact

  U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online).

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Wetgeving

  Bezwaar en Beroep

  Tegen de beslissing op de aanvraag kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden gemaakt bij het college. De omgevingsvergunning treedt pas in werking na afloop van de bezwarentermijn en mits er geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de rechter. Gedurende de bezwarentermijn mag de boom dus niet gekapt worden.