Bomen kappen

Product informatie

  Inleiding

  Voor het kappen of rooien van een grote boom heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  Het kappen van een boom is niet zo maar toegestaan. In een aantal gevallen moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. U kunt alleen een aanvraag indienen als u eigenaar bent van de boom of toestemming heeft van de eigenaar. Wanneer u overlast ondervindt van een gemeentelijke boom, neem dan contact met ons op.

  Aan de hand van de beslisboom (onder Direct regelen) kunt u zien of u een vergunning moet aanvragen voor het kappen van de boom.

  Voorwaarden

  Een omgevingsvergunning kan alleen worden aangevraagd door de eigenaar van de boom of met diens toestemming. De toestemming moet dan blijken uit een schriftelijke verklaring van de eigenaar waarin hij aangeeft dat hij instemt met de kap.

  Termijn

  Bij de omgevingsvergunning zijn er 2 procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide.

  Als uw aanvraag alleen het kappen van bomen betreft beslist het college binnen 8 weken (reguliere procedure). Deze termijn mag eenmaal verlengd worden met 6 weken.

  Als uw aanvraag op meerdere zaken betrekking heeft, bijvoorbeeld ook de bouw van een woning is de beslistermijn 6 maanden met de mogelijkheid van verlenging met 6 weken (uitgebreide procedure).

  Aanpak

  Controleer met de beslisboom onder Direct regelen of u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

  Kosten

  Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kappen bedraagt 27,75 euro (tarief 2018)

  Contact

  U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online).

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Bezwaar en Beroep

  Tegen de beslissing op de aanvraag kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden gemaakt bij het college. De omgevingsvergunning treedt pas in werking na afloop van de bezwarentermijn en mits er geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de rechter. Gedurende de bezwarentermijn mag de boom dus niet gekapt worden.