Bomen kappen

Product informatie

  Omschrijving

  Het kappen van bomen is niet zomaar toegestaan. In de Algemene plaatselijke verordening en soms ook in het bestemmingsplan is opgenomen dat u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft.

  Er zijn echter ook situaties waarin u geen omgevingsvergunning hoeft aan te vragen.

  Bomen met een diameter van minder dan 30 cm op een hoogte van 1,3 m boven het maaiveld mogen zonder vergunning worden gekapt. Dit geldt echter niet voor bomen in een houtwal of houtsingel (tenzij er sprake is van dunning), bomen op terreinen met recreatiewoningen in het bos (bijvoorbeeld de Oosterduinen en Langeloërduinen) en bomen die op grond van een herplantplicht zijn aangeplant. Voor het kappen van deze bomen moet dus wel een omgevingsvergunning worden aangevraagd, ook als de diameter kleiner is dan 30 cm.

  Daarnaast zijn er nog een aantal situaties waarin geen omgevingsvergunning nodig is voor het kappen van bomen:

  • als het college van burgemeester en wethouders toestemming heeft gegeven voor het vellen van de boom vanwege acuut gevaar voor schade of letsel;
  • als het gaat om gemeentelijke bomen die niet monumentaal zijn en mits het vellen wordt uitgevoerd overeenkomstig vastgesteld beleid;
  • voor bomen die bij wijze van dunning moeten worden geveld;
  • voor het periodiek afzetten van een houtopstand in het kader van het reguliere onderhoud;
  • voor wegbeplanting bestaande uit eenrijige beplanting op of langs landbouwgronden, bestaande uit niet-geknotte populieren of wilgen;
  • voor een houtopstand die deel uitmaakt van een bij het Bosschap geregistreerde bosbouwonderneming en gelegen buiten de bebouwde kom, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are of bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen gerekend over het totale aantal rijen;
  • voor een houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving van het college.

   

  Voorwaarden

  Een omgevingsvergunning kan alleen worden aangevraagd door de eigenaar van de boom of met diens toestemming. De toestemming moet dan blijken uit een schriftelijke verklaring van de eigenaar waarin hij aangeeft dat hij instemt met de kap.

  Termijn

  Bij de omgevingsvergunning zijn er 2 procedures: een eenvoudige (de reguliere) en een uitgebreide.

  Als uw aanvraag alleen het kappen van bomen betreft beslist het college binnen 8 weken (reguliere procedure). Deze termijn mag eenmaal verlengd worden met 6 weken.

  Als uw aanvraag op meerdere zaken betrekking heeft, bijvoorbeeld ook de bouw van een woning is de beslistermijn 6 maanden met de mogelijkheid van verlenging met 6 weken (uitgebreide procedure).

  Kosten

  Een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor kappen bedraagt 27,50 euro.

  Contact

  U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online).

  Wetgeving

  Bezwaar en Beroep

  Tegen de beslissing op de aanvraag kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden gemaakt bij het college. De omgevingsvergunning treedt pas in werking na afloop van de bezwarentermijn en mits er geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de rechter. Gedurende de bezwarentermijn mag de boom dus niet gekapt worden.