Evenementenvergunning

Product informatie

  Inleiding

  Een groot evenement trekt veel mensen en kan overlast geven. Voor het organiseren heeft u in ieder geval een evenementenvergunning nodig. U vraagt de vergunning(en) aan bij de gemeente.

  Omschrijving

  Als u een evenement wilt organiseren heeft u in de meeste gevallen een vergunning nodig. Denk hierbij aan een braderie, kermis, muziekfeest of wielerronde. Wij willen een evenement graag mogelijk maken. U heeft als organisator ook een verantwoordelijkheid namelijk dat u op tijd uw aanvraag indient en dat u heeft nagedacht over de veiligheidsaspecten van het evenement.

  Vergunning niet nodig

  Voor een aantal kleine evenementen heeft u geen vergunning nodig, zoals een buurtbarbecue of straatspeeldag, als deze aan een aantal voorwaarden voldoen. Door de checklist 'Ik wil checken of ik een evenementenvergunning nodig heb' in te vullen weet u of uw evenement vergunningvrij is. De checklist staat onder de knop Evenement organiseren.

  Veiligheid evenementen

  De evenementen waarvoor wel een vergunning nodig is worden, op basis van de Handreiking van de Veiligheidsregio Drenthe, onderscheiden in A, B en C evenementen.

  A: evenement met weinig risico

  B: evenement met een beperkt risico

  C: evenement met een hoog risico

  Bij de C evenementen vragen we altijd advies aan de politie, de brandweer en de geneeskundige hulpverlening. Bij de andere evenementen doen we dit alleen als we dit echt nodig vinden.

  Om de aanvraag goed te kunnen beoordelen vragen we veel gegevens van u. Ook voor de hulpverleningsdiensten moet duidelijk zijn wat u precies gaat doen, anders kunnen zij geen advies uitbrengen. Om die reden vragen we van u een plattegrond van het evenemententerrein met daarop aangegeven alle tijdelijke bouwwerken/objecten en moet voor de C evenementen een veiligheidsplan worden ingeleverd. Een voorbeeld van een veiligheidsplan staat op onze website.

  Indieningstermijn aanvraag

  Voor C evenementen bedraagt de indieningstermijn 12 weken voor de datum waarop het evenement plaatsvindt. Voor de A en B evenementen bedraagt de indieningstermijn 8 weken.

  Vergeet niet om alle bijlagen mee te sturen met de aanvraag. U heeft in totaal 40 dagen om het aanvraagformulier in te vullen. U kunt het formulier tussentijds opslaan en op een later moment verder gaan met het invullen van het formulier.

  Melding meerjarig evenement

  Heeft u een vergunning voor meerdere jaren, dan moet u voor 1 november van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt, melding doen van de datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Het formulier ‘Ik wil een meerjarig evenement melden’ staat onder de knop Evenement organiseren.

  Kennisgeving incidentele festiviteit

  Deze melding kan alleen worden gedaan door bedrijven die onder de werking van het zogenaamde Activiteitenbesluit vallen, zoals horecabedrijven. In het Activiteitenbesluit staan de geluidsnormen waaraan deze bedrijven moeten voldoen. Volgens de Apv mag 6 x per jaar van deze geluidsvoorschriften worden afgeweken (en mogen de geluidsnormen worden overschreden), bijvoorbeeld voor een live-muziekoptreden in een café. Hiervoor moet de ondernemer 2 weken voordat de festiviteit plaats vindt, een melding doen. De “vrijstelling” van de geluidsvoorschriften geldt alleen voor geluid (muziek) binnen. Voor muziek buiten moet een evenementenvergunning worden aangevraagd. Het formulier 'Ik wil een incidentele festiviteit melden’ staat onder de knop Evenement organiseren.

   

  Voorwaarden

  Termijn

  Een aanvraag voor een C evenement moet 12 weken voor aanvang van het evenement worden ingediend. Voor A en B evenementen is de termijn 8 weken.

  Aanpak

  Onder de knop Evenement organiseren vindt u alle formulieren.

  U kunt hier:

  • checken of u een vergunning moet aanvragen voor uw evenement
  • een aanvraag indienen voor een evenementenvergunning
  • een meerjarig evenement melden (alleen als u eerder een vergunning voor meerdere jaren heeft ontvangen)
  • een incidentele festiviteit melden (alleen voor ondernemers die onder het Activiteitenbesluit vallen).

   

   

  Kosten

  Er zijn geen kosten verbonden aan de evenementenvergunning.

  Contact

  Neem voor meer informatie of overleg contact op met de gemeente.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  12-03-2019

  Bezwaar en Beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.