Gemeente aansprakelijk stellen

Product informatie

  Inleiding

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij de gemeente.

  Omschrijving

  De gemeente is voor veel schades verzekerd. De schades wordt door de verzekeraar afgehandeld. De gemeente meldt de schade aan de verzekeraar. De verzekeraar neemt daarna contact met u op.

  Als de verzekeraar een schade behandelt, kunt u met de gemeente alleen contact hebben over de voortgang van de behandeling. De gemeente doet geen uitspraak over de inhoud van de behandeling.

  Eenvoudige schade

  Over sommige eenvoudige schades beslist de gemeente zelf. Net als verzekeringsmaatschappijen besluit de gemeente op basis van de wet. Op die manier wordt elke schade zo onpartijdig mogelijk behandeld.

   

  Voorwaarden

  Als u een schadevergoeding claimt, hebt u niet automatisch recht op betaling. U moet aannemelijk maken dat de schade bestaat, dat u degene bent die terecht de vergoeding claimt en dat de gemeente iets te verwijten is. Vul het  formulier Schade melden / aansprakelijkstelling volledig in. De gemeente of de verzekeraar beschikt dan meestal over voldoende informatie om uw schade te beoordelen.

  Aanpak

  Met formulier Schade melden / aansprakelijkstelling meldt uw schade online. In het formulier vragen we om bijlagen te uploaden en gegevens van derden. Zorg ervoor dat u deze bijlagen beschikbaar heeft, zoals:

  • bewijs van de schade (bijvoorbeeld een foto)
  • foto's van plaats waar schade is ontstaan, wat de schade veroorzaakt heeft, eventueel een situatieschets
  • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s)
  • offertes voor herstel schade
  • bewijs dat uw eigenaar bent van het beschadigde
  • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal, Europees schadeformulier
  • uw naam, adres en telefoonnummer. (Als u voor iemand anders het formulier invult, dan vermeldt u de gegevens van die persoon.)
  • rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort
  • gegevens van uw eigen verzekeringsmaatschappij (indien van toepassing)

   U kunt gevraagde bijlagen ook later toevoegen aan uw digitaal dossier.

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Bezwaar en Beroep

  U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.