Meedoen in Noordenveld met een laag inkomen

Product informatie

  Omschrijving

  Deze regeling is bedoeld voor inwoners met een laag inkomen en hun eventuele kinderen. Zie verder tabblad Voorwaarden

  Heeft u in 2017 deze regeling ook aangevraagd en toegekend gekregen, dan hoeft u dit jaar geen nieuwe aanvraag in te dienen. U krijgt in februari automatisch bericht van de gemeente.

  Het lidmaatschap van een sportvereniging, een abonnement op een krant of een schoolreisje van de kinderen kunnen voor mensen met een laag inkomen een zware belasting zijn. De gemeente Noordenveld vindt dat iedereen moet kunnen deelnemen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten en heeft daarom de regeling Meedoen ingesteld. Op grond van deze regeling kunt u een bijdrage krijgen voor diverse kosten. In dit informatieblad kunt u lezen wanneer u recht heeft op een bijdrage.

  Hoe hoog is de tegemoetkoming op grond van de Meedoenregeling?

  Voor 2017 gelden de onderstaande bedragen:

  • € 303,00 per alleenstaande (ouder) die een zelfstandige huishouding voert
  • € 202,00 per gehuwde/samenwonende
  • € 101,00 per alleenstaande (ouder) die inwonend is

  Waarvoor is de bovengenoemde tegemoetkoming bedoeld?

  Op grond van de Meedoenregeling kan een tegemoetkoming worden verstrekt voor kosten van sociale, culturele of sportieve activiteiten. Als kosten voor sociale, culturele en sportieve activiteiten worden aangemerkt:

  • abonnement TV-internet-telefoon;
  • contributie sportvereniging + sportkleding;
  • zwemabonnement, zwemles en kosten zwemkleding;
  • contributie sociale of culturele vereniging;
  • lidmaatschap muziekvereniging;
  • muziekles e/o instrument;
  • lidmaatschap toneelvereniging;
  • contributie ouderenbond, vakbond;
  • educatieve cursussen;
  • NS
  • voordeelurenkaart;
  • abonnement dag- of weekblad;
  • eigen bijdrage peuterspeelzaal;
  • eigen bijdrage schoolactiviteiten basisonderwijs;
  • huur volkstuin.
  • lidmaatschap bibliotheek;
  • bezoek bioscoop, theater of museum;

  De opsomming is niet uitputtend. Dit betekent dat er ook andere kosten kunnen zijn, die kunnen worden aangemerkt als kosten waarvoor Meedoenregeling is bedoeld. Let wel, de regeling betreft een tegemoetkoming in deze kostensoorten, niet alle kosten worden volledig vergoed. Verder hoeft u deze tegemoetkoming niet op te geven bij de Belastingdienst.

   

   

  Voorwaarden

  • Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 115% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm
  • Het gezin mag geen vermogen hebben dat hoger is dan in de Participatiewet is beschreven
  • De tegemoetkoming voor de schoolgaande kinderen tot 18 jaar wordt via de webshop Meedoen overgemaakt aan de betreffende school en/of sport- en culturele vereniging.

  De actuele bedragen kunt u lezen in het informatieblad Meedoen. Dit kunt u downloaden onder het tabje 'Meer informatie'.

  Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling A&O.

   

  Termijn

  Aanvragen

  Tot uiterlijk 1 januari kunt u een aanvraag indienen over het lopende jaar.

  Heeft u in 2017 deze regeling ook aangevraagd en toegekend gekregen, dan hoeft u dit jaar geen nieuwe aanvraag in te dienen. U krijgt in februari automatisch bericht van de gemeente.

   

  Aanpak

  Aanvragen

  Een aanvraag kunt u indienen via het "(DigiD) Meedoen in Noordenveld", het is dan noodzakeilijk dat u inlogt met DigiD. Heeft u geen DigiD, gebruik dan het PDF aanvraagformulier.

  Webshop Meedoen

  Voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar wordt de bijdrage via de webshop Meedoen overgemaakt aan de betreffende school en/of sport- en culturele vereniging. Uitzondering hierop zijn de schoolkosten van Mbo/Hbo-opleidingen. Deze kosten worden rechtstreeks aan de school vergoed.

  De webshop is te bereiken via meedoen.gemeentenoordenveld.nl. Als u kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, dan kunt u via de webshop regelen dat uw kind(eren) mee kunnen doen op school, bij een sportvereniging, een muziekvereniging of met zwemlessen. Via de webshop worden de kosten rechtstreeks overgemaakt aan de vereniging en/of de school.

  Schoolkosten

  De schoolkosten voor het basis onderwijs, zoals de vrijwillige ouderbijdrage en de kosten van het schoolreisje worden via de webshop rechtstreeks vergoed aan de school. De schoolkosten voor het voortgezet onderwijs zoals, de vrijwillige ouderbijdrage, excursies en schoolreizen worden ook via de webshop rechtstreeks overgemaakt aan de school. Wanneer uw kind(eren) een Mbo of Hbo opleiding volgt dan kunt u de nota van de school bij ons indienen zodat wij de kosten aan de school kunnen overmaken.

  Lidmaatschap sportvereniging, culturele vereniging en kosten zwemlessen

  Het lidmaatschap van een sportvereniging of culturele vereniging (bijv. een muziekvereniging) voor uw kind(eren) kunt u via de webshop regelen. De gemeente Noordenveld, is net als de meeste gemeenten in Drenthe aangesloten bij het Jeugdsportfonds Drenthe en het Jeugd Cultuurfonds Drenthe.

  De bijdrage voor sport bedraagt maximaal € 225 per jaar voor het lidmaatschap en kleding/attributen. Voor een culturele vereniging is de tegemoetkoming maximaal € 450 per jaar voor het lidmaatschap, lessen en (huur) instrumenten). Het Jeugdsportfonds e/o het Jeugdcultuurfonds regelt dit verder voor u met de betreffende vereniging(en).

   

  Contact

  Cliënten van de ISD krijgen ieder jaar rond eind januari, begin februari het aanvraagformulier toegestuurd.

  Andere inwoners met een laag inkomen (gepensioneerden met een laag pensioen of werkende gezinnen met een laag inkomen) kunnen het aanvraagformulier en het bijbehorende informatieblad downloaden onder het kopje 'Formulieren'.

  Eerst overleggen?

  Wilt u persoonlijk overleggen met een van onze medewerkers? Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u zo binnenlopen in het gemeentehuis. Wilt u tussen 12.00 uur en 16.00 uur langskomen? Dan moet u eerst een afspraak maken. Dat gaat als volgt:

  Een afspraak maken op de website
  1. Klik op Afspraak maken.
  2. Kies als activiteit waarvoor u een afspraak wilt maken Meedoen in Noordenveld (minima).
  3. Kies datum en tijd en vul de rest van de gevraagde gegevens in.

  Nadat u het formulier helemaal heeft ingevuld en verzonden, krijgt een e-mail met een bevestiging van de afspraak.

  Telefonisch een afspraak maken

  Bel met de gemeente (telefoonnummer 14 050) om een afspraak te maken.

   

  Meer informatie

  Bijgewerkt

  12-01-2018

  Wetgeving