Monument slopen

Product informatie

  Omschrijving

  Als u een gemeentelijk monument wilt slopen, moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt ook als u een gebouw binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen. Of als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning nodig heeft.

  Voor het slopen van niet-monumentale panden moet u een melding doen bij de gemeente.

  Voorwaarden

  U moet meestal een omgevingsvergunning aanvragen:

  • als het gaat om de sloop van een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht.
  • als het gaat om de gehele of gedeeltelijke sloop van een monument.
  • als in het bestemmingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

  De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

  Als u een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument aanvraagt, dan kan de vergunning ook nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze:

  • U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning voor het slopen van een monument aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. Of:
  • U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan voor het slopen van een monument. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.
  Termijn

  De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan dit verlengen met nog eens 8 weken. Bij de sloop van een monument neemt de gemeente binnen ongeveer 26 weken een besluit.

  Aanpak

  Om een omgevingsvergunning aan te vragen, heeft u nodig:

  • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
  • een bouwbestek
  • foto’s
  • een situatieschets
  • een korte beschrijving van het te slopen gebouw
  • een tekening van het gebouw met de maten (bijvoorbeeld een oude bouwtekening)

  Kosten

  Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

  Contact

  Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen. Moet u een vergunning aanvragen? Dit doet u ook via het Omgevingsloket online.

  Een plan bespreken

  Als u een ingediend bouwplan nader wilt bespreken of een voorbespreking van een bouwplan wilt, kunt u hiervoor een afspraak maken.

  Bel met de gemeente (telefoonnummer 050 - 50 27 222) om een afspraak te maken.

  Gegevensverwerking

  De gemeente vraagt u om uw persoonsgegevens door te geven. Of zij maakt gebruik van persoonsgegevens die al geregistreerd staan. Met uw persoonsgegevens moet de gemeente zorgvuldig omgaan. Hiervoor moet zij voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente:

  • vraagt alleen die persoonsgegevens die zij nodig heeft voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • zorgt voor een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige registratie en verwerking van uw persoonsgegevens.
  • verwerkt uw gegevens voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven (of voor iets wat daar een rechtstreeks verband mee heeft).
  • bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld worden.
  • stuurt uw gegevens alleen naar andere organisaties als zij dit wettelijk verplicht is.
  • informeert u over wat ze met uw persoonsgegevens doen en waarvoor ze dat doen. U kunt hierom vragen.

  Bezwaar en Beroep

  Als u het niet eens bent met de beslissing op uw aanvraag, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? U kunt dan in beroep gaan bij de rechtbank.