Monumentale boom aanmelden of kappen

Product informatie

  Inleiding

  U kunt een bijzondere boom aanmelden als monument. Wijzigingen aan of rondom een monumentale boom moet u melden. Voor het kappen heeft u een omgevingsvergunning nodig. U regelt dit via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  Een boom is monumentaal als deze een bijzondere leeftijd of schoonheid heeft. Ook zeldzame bomen of bomen met een speciale functie in de omgeving kunnen monumentaal zijn. Voor het kappen van een monumentale boom wordt in beginsel geen omgevingsvergunning verleend, tenzij er sprake is van een bijzondere reden.

  Noordenveld heeft een lijst met monumentale bomen opgesteld. Deze kunt u downloaden onder de tab 'Meer informatie'.

  Voorwaarden

  Deze wijzigingen moet u aan de gemeente melden:

  • U verkoopt de boom aan een nieuwe eigenaar.
  • De boom is omgevallen of op een andere manier vernietigd, zonder dat er een omgevingsvergunning voor het kappen was.
  • De boom heeft onderhoud nodig.
  • De boom geeft overlast.
  • U gaat de omgeving van de boom veranderen. Bijvoorbeeld door bouwactiviteiten, aanleg van bedrading of graven in de nabijheid.
  • De boom heeft schade opgelopen of is ziek.
  • De boom staat op het punt van omvallen of gaat bijna dood.

  De gemeente kan uw verzoek voor het kappen afwijzen als:

  • De boom geen hinder oplevert.
  • De boom bijzonder is voor een straat of buurt.
  • De boom onderdeel is van een rij bij elkaar horende bomen.
  Termijn

  Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

  Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

  Contact

  U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online).

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Bezwaar en Beroep

  Tegen de beslissing op de aanvraag kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden gemaakt bij het College. De omgevingsvergunning treedt pas in werking na afloop van de bewarentermijn en mits er geen verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de rechter. Gedurende de bzwarentermijn mag de boom dus niet gekapt worden.