Monumentale boom kappen

Product informatie

  Omschrijving

  Een boom is monumentaal als deze een bijzondere leeftijd of schoonheid heeft. Ook zeldzame bomen of bomen met een speciale functie in de omgeving kunnen monumentaal zijn. Voor het kappen van een monumentale boom wordt in beginsel geen omgevingsvergunning verleend, tenzij er sprake is van een bijzondere reden.

  Noordenveld heeft een lijst met monumentale bomen opgesteld. Deze kunt u downloaden onder de tab 'Meer informatie'.

  Voorwaarden

  De gemeente kan uw verzoek afwijzen als de gemeente vindt dat de boom:

  • geen hinder oplevert
  • bijzonder is voor een straat of buurt
  • onderdeel uitmaakt van een rij bij elkaar horende bomen

   

  Termijn

  De beslissing over een gewone omgevingsvergunning krijgt u binnen 8 weken. Deze tijd mag eenmaal worden verlengd met 6 weken.

  Heeft het kappen een groot risico voor de omgeving? Of zijn er schadelijke effecten te verwachten op beschermde planten- en diersoorten of natuurgebieden? Dan geldt de uitgebreide procedure. De beslistermijn is dan 6 maanden. Deze mag met 6 weken verlengd worden.

  Contact

  U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het OLO (Omgevingsloket Online).

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Bezwaar en Beroep

  Tegen de beslissing op de aanvraag kan binnen 6 weken na bekendmaking bezwaar worden gemaakt bij het College. De omgevingsvergunning treedt pas in werking na afloop van de bewarentermijn en mits er geen verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de rechter. Gedurende de bzwarentermijn mag de boom dus niet gekapt worden.