Omgevingsvergunning bouwen aanvragen

Product informatie

  Inleiding

  Als u gaat bouwen of verbouwen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de vergunning aan via Omgevingsloket online.

  Omschrijving

  Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. De regels verschillen per bouwwerk en per situatie. Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Vergunningsvrije bouwwerken: vaak kunt u kleine bouwactiviteiten zonder omgevingsvergunning uitvoeren. Denk hierbij aan een afscheiding tussen balkons, zonweringen of rolluiken, dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning. Meer hierover vindt u bij Vergunningsvrij bouwen en verbouwen.
  • Omgevingsvergunning voor het bouwen, reguliere procedure. Meestal volgt de omgevingsvergunning de reguliere procedure.
  • Omgevingsvergunning voor het bouwen, uitgebreide procedure. Deze procedure is onder andere nodig in de gevallen:
   • bij een grote afwijking van het bestemmingsplan;
   • als het bouwwerk moet voldoen aan milieueisen;
   • bij een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht. Meer hierover vindt u bij 'Monument, vergunning'; en
   • bij het in gebruik nemen van een bouwwerk met oog op brandveilig gebruik (indien nodig).

  Voorwaarden

  U moet zich houden aan de regels uit het bouwbesluit en het burenrecht:

  • Bouwbesluit: er zijn minimumeisen waaraan uw bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.
  Termijn

  De reguliere procedure duurt maximaal 8 weken. Deze kan een keer met zes weken verlengd worden. De uitgebreide procedure duurt ongeveer 26 weken. Deze kan één keer met 6 weken verlengd worden.

  Aanpak

  U moet 1 of meer tekeningen laten zien met daarop de volgende informatie:

  • de plattegronden van iedere verdieping van het bouwwerk;
  • de bestemming van de ruimten en gebouwen; 
  • lengte- en dwarsdoorsneden; 
  • alle gevelaanzichten en de hoogte van het bouwwerk;
  • principedetails, dat zijn gegevens over het uiterlijk van het gebouw;
  • een situatietekening;
  • de hoofdlijnen of het principe van de constructie; en
  • technische informatie waaruit blijkt dat wordt voldaan aan het bouwbesluit.

  U moet de gevraagde tekeningen van zowel de huidige situatie als de gewenste situatie leveren. U kunt uw gegevens, tekeningen en formulieren ook elektronisch opsturen. Hou er rekening mee dat de bestanden 'alleen lezen' ('read-only') zijn.

  Kosten

  De kosten bestaan uit een percentage van de bouwsom exclusief BTW. De hoogte wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

  Contact

  Een plan bespreken

  Als u een ingediend bouwplan nader wilt bespreken of een voorbespreking van een bouwplan wilt, kunt u hiervoor een afspraak maken. Bel met de gemeente (telefoonnummer 050 - 50 27 222) om een afspraak te maken.

   

  Gegevensverwerking

  Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

  De belangrijkste regels zijn:

  • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
  • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
  • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
  • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
  • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
  • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.

  Bezwaar en Beroep

  Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

  Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

  Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.